ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

هنگامی که اهل بیت  عليه السلام  را بر ابن زیاد ملعون وارد کردند، یکی از سخنان ابن زیاد این بود که گفت: خداوند از حسین و سرکشان و نافرمایان خاندان تو دل مرا شفا داد! حضرت زینب  عليه السلام  گریست و فرمود: به جان خودم قسم که بزرگ فامیل مرا کشتی و شاخه های مرا بریدی و ریشه های مرا کندی.[1]

حضرت رباب دختر امرئ القیس همسر سید الشهداء  عليه السلام  در مجلس ابن زیاد لعین از دیدن سر اطهر آن حضرت چنان بی تاب شد که از جا برخاست و سر مطهر را از تشت برداشته و بوسید و نالة جانگدازی برکشید.[2]


1 .ارشاد: ج 2 ص 119. مقتل الحسین  عليه السلام  (خوارزمی): ج 2 ص 42.

2. وقائع الایام (خیابانی): ص 263، به نقل از تذکرة الخواص.