ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

1)در کامل الزیارات ص161از زید شحام از امام صادق علیه السلام روایت کند که فرمود:زیارت امام حسین علیه السلام معادل بیست حج است و بلکه افضل از بیست حج است[1].

2)و در ص162از شهاب از امام صادق علیه السلام روایت کند که گفت:امام از من سئوال کرد چند مرتبه حج رفته ای؟عرض کردم نوزده مرتبه،حضرت فرمود:یک مرتبه دیگر حج کن تا بیست مرتبه تمام شود،آنوقت ثواب یک زیارت امام حسین علیه السلام برای تو حساب شود[2].

3)و از حذیفة بن منصور روایت کند که امام صادق علیه السلام فرمود:چند مرتبه حج رفته ای؟عرض کردم نوزده مرتبه،فرمود:اگر یک مرتبه دیگر بروی و بیست حج را تمام کنی،آنوقت بوده باشی مثل کسی که امام حسین علیه السلام را زیارت کرده.[3]

4)و در ص163از یزید بن عبدالملک روایت کند تا آنجا که گفت:مردی خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد من نوزده حج کرده ام،دعا فرمائید تا یک مرتبه دیگر موفق شوم تا بیست حج شود،فرمود:هر آینه زیارتش بهتر از بیست حج است.[4]

________________________________________

[1]بحار ج101ص41حدیث66.

[2]بحار ج101ص42حدیث73.

[3]بحار ج101ص42حدیث75.

[4]بحار ج101ص40ذیل حدیث62.