ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

افُول‌:

غروب‌ كردن‌ «فَلَمّا أَفَل‌َ قال‌َ لا أُحِب‌ُّ الآفِلِين‌َ» انعام‌: 76 ‌پس‌ چون‌ غائب‌ شد (غروب‌ كرد).

‌گفت‌: غائب‌ شونده‌ها ‌را‌ دوست‌ ندارم‌. راغب‌ آنرا غائب‌ شدن‌ آفتاب‌ و ماه‌ و ستارگان‌ گفته‌ ولي‌ ‌در‌ قاموس‌ و غيره‌ اعم‌ّ گرفته‌اند، ‌در‌ قاموس‌ هست‌ «افَل‌َ الرضيع‌: ذهب‌ لبنها» فعل‌ ‌آن‌ ‌از‌ باب‌ ضرب‌ و نصر و علم‌ ‌هر‌ سه‌ آمده‌. ‌در‌ نهج‌ البلاغة خطبه:81 فرموده‌: «غرور حائل‌ و ضوء آفل‌».