ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

«طس تِلْكَ آياتُ الْقُرْآنِ وَ كِتابٍ مُبِينٍ» نمل: 1. اين كلمه در اول سوره نمل واقع شده است، بنظر نويسنده كتاب ديوان دين كه در «اب» و غيره از آن نام برده‏ايم اين دو حرف (ط- س) اشاره است بحكايتهاى سوره نمل كه عبارت‏اند از:

1- حكايت موسى و طور.

2- حكايت سليمان و طير.

3- حكايت سليمان و طيور.

4- حكايت سليمان و هدهد.

5- حكايت طير و ملكه سباء.

گويا (س) بطور كلى اشاره به سليمان و موسى و سباء و (ط) اشاره به طير ميباشد. و اين حكايات همه در سوره نمل واقع‏اند، در «ص» و «حاميم» راجع باين مطلب سخنى گفته شده بقيّه مطلب در «عسق» است.

طسم

«طسم. تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ» شعراء: 1 و 2. «طسم. تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ» قصص: 1 و 2. اين لفظ فقط دو بار در اول سوره شعراء و قصص آمده است رجوع شود به «عسق».