ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تنها هشت بهار از عمر امام حسن مى‏گذشت كه رسول اسلام به رفيق‏اعلى پيوست (سال 11 هجرى). اين حادثه جانگداز در قلب امام حسن‏تأثير بسيارى گذارد و آتش غم و اندوه را در دل او شعله ور ساخت.

هنگامى كه حكومت، كه حقّ شرعى امير مؤمنان على بود، از آن ‏حضرت سلب شد، حسن اندوه و خشم بيشترى در خود احساس‏مى‏كرد. نه به آن خاطر كه پدرش از حقّ مشروع خويش يا منصبى كه وى‏شايسته آن بود باز داشته شد ويا اينكه دنيا از او روى برتافته و به ديگران‏روى نموده است، هرگز، بلكه امام حسن به انحراف مسلمانان از جاده‏مستقيم حقّ مى‏نگريست كه اين خود به معنى سقوط در ورطه گمراهى‏وبازگشت به همان مفاسد روزگار جاهليّت بود، آن هم پس از مدتى كه‏از گمراهى، نجات يافته و از مفاسد آزاد شده بودند. از اين رو، وى‏افسرده مى‏شد و اندوهش شدّت مى‏يافت.

روزى به مسجد رفت و خليفه اوّل را ديد كه بر منبر جدّش و بلكه برمنبر پدرش براى مردم سخنرانى مى‏كند. ناگهان دلش از درد و اندوه لبريزشد ويكپارچه به خشم و غضب مبّدل گشت. صفوف مردم را شكافت تابه منبر رسيد و سپس خطاب به خليفه گفت: از منبر پدرم فرود آى...خليفه خاموش ماند و حسن دوباره سخن خود را تكرار كرد و اندكى ديگرنزديكتر آمد و گفت: به تو خطاب مى‏كنم. يكى از اصحاب برخاست‏وحسن را محكم گرفت، آتش خشم وى اندكى فروكش كرد و لحظه‏اى‏سكوت حكمفرما شد، امّا خليفه با گفتار خود اين سكوت را شكست‏وگفت: راست مى‏گويى، اين منبر پدر توست و اضافه بر اين چيزى‏نگفت. سپس على را مورد عتاب قرار داد، زيرا گمان كرده بود كه‏آن‏حضرت، فرزندش را بر ضدّ وى تحريك كرده است، امّا على‏عليه السلام براى‏وى سوگند ياد كرد كه چنين كارى نكرده است.

23 سال از اين واقعه گذشت تا آنگاه كه آتش انقلاب مسلمانان شعله‏ور گرديد و مردم خواستار بر كنارى عثمان از خلافت شدند. دامنه انقلاب‏به تدريج رو به گسترش مى‏گذاشت و مسلمانانى كه از سياستهاى نادرست‏خليفه و اطرافيانش به تنگ آمده بودند، دسته دسته به صفوف انقلابيون‏مى‏پيوستند. سرمداران اين حركت، بزرگان اصحاب پيامبرصلى الله عليه وآله و سران‏مسلمانان همچون عمار ياسر، مالك بن حارث (اشتر) و محمّد بن‏ابوبكر بودند. شمار بسيارى از مردم عراق و مصر و نيز گروهى از اعراب‏به اينان پيوستند. اين عدّه طبعاً نه اصول فكرى صحيحى داشتند و نه ازتجربه كافى برخوردار بودند، بلكه بسيارى از آنان را نخوت فرا گرفته بودو بيشتر به منافع خويش مى‏انديشيدند. آتش انقلاب شعله ور شده بود.

مسلمانان خانه عثمان را به محاصره خود گرفتند و از او خواستند يا ازخلافت كناره‏گيرى كند و يا به خواسته‏هاى آنان جامه عمل بپوشاند.عثمان نيز تنها تكيه‏گاهش سپاه معاويه بود و از اين سپاه در خواست كرده‏بود تا به كمك وى بشتابند، معاويه سپاه خود را در بيرون از مدينه‏نگه داشته بود تا هر گاه، كه فرمان داد به شهر داخل شوند.

روزى امير مؤمنان على‏عليه السلام خواست به عثمان پيغام دهد كه اگربخواهد، وى حاضر است از او دفاع و با وى مشورت كند و در جهت‏صلاح جهان اسلام تدبيرى بينديشد.

امّا چه كسى بايد اين پيغام را به عثمان برساند؟ زيرا دهها هزار تن بانيزه‏هاى برافراشته و شمشيرهاى بر كشيده اطراف خانه او را احاطه كرده‏بوند. اينجا بود كه حسن برخاست و داوطلب رساندن پيغام على به عثمان‏شد. وى صفوف محاصره كنندگان را با نهايت شجاعت از هم شكافت و به‏خانه عثمان رسيد و با كمال آرامش به درون خانه رفت و پيغام پدرش رابه عثمان تسليم كرد و خود نيز به نصيحت و مشورت با عثمان پرداخت‏وتوجّهى به سر و صداى انقلابيون وچكاچك شمشيرها و شيهه اسبان‏وبه هم خوردن نيزه‏هاى آنان نشان نداد. انقلابيون حالتى تهاجمى داشتندو ممكن بود به خانه بريزند و هر كس كه در خانه مى‏يافتند، از جمله امام‏حسن را از دم تيغ بگذرانند، امّا آن‏حضرت محكم و استوار و با نهايت‏دليرى، بى اعتنا به همه اين خطرها، در آنجا نشست، زيرا او مى‏دانست‏كه اگر آسيبى به او برسد در راه خير خواهى و به خاطر خدا و فرو نشاندن‏آتش فتنه از بلاد مسلمانان بوده است.

بدين‏سان امام حسن در كنار عثمان نشست و مأموريت خود را بخوبى‏انجام داد و پيغام پدرش را رسانيد و آنگاه كه عزم باز گشت كرد از ميان‏صفوف انقلابيون به سلامت عبور كرد.