ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

درآن چهارآيه مى باشد آيات 5-24-44- 45

1ـ (و ذكرهم بايام الله. )[1]

و ايام الله را به آنها متذكر شود.

از مثنى الحناط، از امام باقر و امام صادقى (ع) روايت است كة در ذيل اين آيه شريفه كه فرمودند: ايام الله-روزهاى خدا- سه روز است، روز قيام قائم و رجعت و روز قيامت.[2]

2 - (الم تركيف ضرب الله مثلأ كلمة طيبة كشجره طيبه اصلها ثابت و فرعها في السمـاء. ) [3]

آيا نديدى چگونه خداوند كلمه طيبه (و گفتار پاكيزه) را به درخت پاكيزه اى تشبيه كرده كه ريشة آن (در زمين) ثابت و شاخه آن در آسمان است.

سلام خثمعى مى گويد : بر امام باقر (ع) وارد شدم و پيرامون اين آيه شريفه پرسش نمودم؟

حضرت فرمود: اى سلام، درخت، محمد، و فروع آن على اميرالمؤمنين و ميوه آن حسن و حسين، و شاخه آن فاطمه، و فروع آن شاخه، امامانى هستند كه از فرزندان فاطمه (ع) مى باشند، و برگهاى آن درخت، شيعيان و دوستداران اهل بيت (ع) مى با شند. [4]

به درستى كه حضرت قائم (ع) آخرين امام معصوم از فرزندان فاطمه و على (ع) مي باشد پس به تحقيق اين آيه شريفه شامل و منطبق بر حضرت است.

3- (فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب.) [5]

- آن روز كه ظالمان مى گويند پروردگار، مدت كوتاهى ما را مهلت ده.

محمد بن مسلم از امام باقر (ع) در تفسير آيه كريمه روايت نقل مى كند كه حضرت فومود: مى خواستند (ظالمان و ستمگران) تا خروج حضرت قائم (ع) مهلت گيرند. )[6]

4- وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم. [7]

شما نبوديد كه در منازل و (كاخهاى) كسانى كه به خويشتن ستم كردند سكنى گزيديد؟

جمعى در محضر امام صادق (ع) بودند، سخنى از خانه هاى بني العباس به ميان آمد، مردى گفت:

خداوند خرابى آنها را بما بنماياند، امام صادق (ع) فرمود: چنين مگو آنجا مسكن حضرت قائم (ع) و اصحابش خواهد شد مگر نشنيده اى كه خداوند مى فرمايد: (و سكنتم) تا آخر آيه. [8]

 


[1] ابراهيم آيه 5 

[2] الف ) ينابيع الموده ص 434 - ب ) غايه المرام ص 736 - ج ) اثبات الهدي ج 7 

[3] ابراهيم 24

[4] شواهد التنزيل ج 1 ص 311

[5] ابراهيم 44

[6] الف ) اثبات الهدي ج 7 ص 10 - ب ) تفسير برهان ج 2 ص 321

[7] ابراهيم 45

[8] الف ) تفسير برهان ج 2 ص 331 - ب) اثبات الهدي ج 2 ص 100