ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

Image634911436030620114

آدم چه صبــورانه بعضی دردهـا را تحمل مـی کند

بی آنکه بداند

حــق است یا ستــــم! ...