امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

gol-sade-rangin


مطمئن شويد كه در مسير و جهت درست حركت مي كنيد؛ تنها توجه به سرعت مناسب كافي نيست.

كسى در انجام كارى كه مردم خوش ندارند، شتاب كند، در باره او چيزى خواهند گفت كه از آن اطّلاعى ندارند.

هدف هاي بلند مدت داشته باشيد، تا تحت تأثير شكست هاي كوتاه مدت قرار نگيريد.

بهترين بى‏ نيازى، ترك آرزوهاست.

هدفي كه شتاب زده و سطحي انتخاب شده است، با اولين ناملايمات و سختي ها، به دست فراموشي سپرده خواهد شد.

بخشنده باش امّا زياده روى نكن، در زندگى حسابگر باش امّا سخت گير مباش.

يك چيز مي تواند همه چيز را دگرگون كند؛ انتخاب هدف، و چسبيدن به آن.

نيكوكار، از كار نيك بهتر و بدكار از كار بد بدتر است.

عقاب، مگس ها را تعقيب نمي كند.

هنگامى كه تو زندگى را پشت سر مى‏ گذارى و مرگ به تو روى مى‏ آورد، پس ديدار با مرگ چه زود خواهد بود.

اگر مي خواهي ماهي زيادي بگيري، به دريا برو.

برترين زهد، پنهان داشتن زهد است .

كسي كه به هر چيز چنگ مي اندازد، هيچ چيز را نمي تواند محكم بگيرد.

زبان عاقل در پشت قلب اوست، و قلب احمق در پشت زبانش قرار دارد.

همسايه خوب، ارزش خانه را دو برابر مي كند.

گناهى كه تو را پشيمان كند بهتر از كار نيكى است كه تو را به خود پسندى وا دارد.

هيچ كس آنقدر ثروتمند نيست كه از همسايه اش بي نياز باشد.

ارزش مرد به اندازه همّت اوست، و راستگويى او به ميزان جوانمردى‏ اش، و شجاعت او به قدر ننگى است كه احساس مى‏ كند، و پاكدامنى او به اندازه غيرت اوست.

كسي كه همسايه خوبي دارد، نيازي به پرچين ندارد.

پيروزى در دورانديشى، و دور انديشى در به كار گيرى صحيح انديشه، و انديشه صحيح به راز دارى است.