امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

gol-banafsh

در نظر مرغ، كرم هميشه خطا كار است.

سزاوارترين مردم به عفو كردن، تواناترينشان به هنگام كيفر دادن است.

هوشمندانه تر كار كنيد، نه بيشتر.

عيب تو تا آن گاه كه روزگار با تو هماهنگ باشد، پنهان است.

هيچ چيز مانند خواستِ ما، چيزها را طبيعي جلوه نمي دهد.

هرچيزي كه بد نماست، بد نيست.

دل‏هاى مردم گريزان است، به كسى روى آورند كه خوشرويى كند.

به خاطر زين، درباره اسب قضاوت نكن.

پيروزى در دورانديشى، و دور انديشى در به كار گيرى صحيح انديشه، و انديشه صحيح به راز دارى است.

از نشانه هاي قاضي عادل، يكي اين است كه دشمنان امروز او، ستايشگران ديروز او هستند.

گناهى كه تو را پشيمان كند بهتر از كار نيكى است كه تو را به خود پسندى وا دارد.

به سخنان ديگران گوش بدهيد، اما خودتان قضاوت كنيد.

كسى در انجام كارى كه مردم خوش ندارند، شتاب كند، در باره او چيزى خواهند گفت كه از آن اطّلاعى ندارند.