امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 جديت، مقصد را نزديك مي كند.

سرم از دوستى با احمق بپرهيز، چرا كه مى‏ خواهد به تو نفعى رساند امّا دچار زيانت مى ‏كند.

مردماني كه آرزو و هدف دارند، فقر نمي شناسند؛ زيرا شخص به اندازه هدفهايش ثروتمند است.

از دوستى با بخيل بپرهيز، زيرا آنچه را كه سخت به آن نياز دارى از تو دريغ مى‏ دارد.

تاريخ، متعلق به كساني است كه در زندگي هدف دارند.

از دوستى با بدكار بپرهيز، كه با اندك بهايى تو را مى ‏فروشد.

يك تردست به خاطر آن كارش را به خوبي انجام مي دهد كه با حفظ خونسردي، در هر لحظه تنها به يك توپ توجه مي كند.

از دوستى با دروغگو بپرهيز، كه او به سراب ماند: دور را به تو نزديك، و نزديك را دور مى ‏نماياند.

اگر چه شكارچي به جاي حيوان، سايه او را با تير بزند، آن چه برايش مي ماند خشاب خالي است.

كسى كه آرزوهايش طولانى است كردارش نيز ناپسند است.