ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

.jpg


اين منم در محضر يار آمده؟ *** يا به گلزار خدا خار آمده؟


هر چه باشم جايگاهم باغ نيست *** گلشن حق مسكن اين زاغ نيست


مس به اكسيرى تواند شد طلا *** من كجا و خانه كعبه كجا؟


اين مس پر زنگ قلب من *** كى بود لايق به لطف ذوالمنن؟


لطف او بر من؟ مگر من كيستم؟ *** لايق اين لطف و احسان نيستم


شايد اينجا اشتباهى حاضرم *** جز گنه از خود نباشد خاطرم


با وجود كوله بارى از گنه *** من چسان ره يافتم در بارگه؟


نيستم لايق بدين عالى جناب *** شايد اينك خواب مى‌بينم به خواب


بارالها گر چه نبود باورم *** لطف تو همواره بوده ياورم


اى كه غفار و غفورى و كريم *** گرچه باشد بار جرم من عظيم


اوليائى را به لطف عام خود *** كرده‌اى تو شامل انعام خود"
دكتر مصطفى اوليائى"