امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

زن و مرد هنگام بسته شدن نطفه و هرگاه که احتمال آن می رود، حتماً از گفتن «بسم الله» دریغ نکنند. دعاهای معتبر را بخوانند و آدابی را که قبلاً شرح دادیم، رعایت کنند و سعی کنند نزدیکی در وقت های مکروه نباشد، بلکه در وقت های مستحب و با رعایت سایر آداب باشد.