ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بيا بابا ببين چشم ترم را
بپرس از عمه حال مضطرم را
دلم خواهد پدر جان بار ديگر
گذاري روي دامانت سرم را
تو رفتي و به سيلي سرخ كردند
رخ از برگ گل نازكترم را