ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

بیدار کردن ابن ملجم

امیرالمؤمنین عليه السلام همه را بیدار کرد تا به ابن ملجم رسید که با همدستانش در اثر بیداری شب، هنگام سحر به خاطر خنکی هوا به خواب رفته بودند.ابن ملجم به رو خوابیده بود و حضرت در حالی که او را بیدار می کرد فرمود:

از خواب برخیز. خدا اینگونه خوابیدن را دوست ندارد که خواب شیطان و اهل جهنم است.

ابن ملجم بیدار شد و حرکتی به خود داد که گویی می خواهد بر خیزد ، اما از جای خود بلند نشد. امیرالمؤمنین عليه السلام فرمود:

قصد انجام کاری داری که نزدیک است به خاطر آن آسمان ها از هم بپاشد و زمین تکه تکه شود و کوه ها سرنگون شوند. اگر بخواهی به تو خبر می دهم چه چیزی زیر لباس داری!