ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

آوردن پزشک برای مداوا[1]

اولین اقدام برای درمان حضرت معاینه توسط پزشک بود. «اَثیر بن عَمرو بن هانی سَکونی» که متخصص جراحت و زخم بود، نزد امیرالمؤمنین عليه السلام آمد و پس از معاینه ریة تازه و گرم گوسفند درخواست کرد.

هنگامی که ریه گوسفند را آوردند از میان آن رگی بیرون آورد و داخل شکاف سر گذاشت و در آن دمید. سپس رگ را بیرون آورد و سفیدی های مغز را روی آن دید.آنگاه گفت: « یا امیرالمؤمنین عليه السلام وصیت خود را بنما که ضربت دشمن به مغز سما رسیده است».1 . اعيان الشيعة: ج1ص532. مقاتل الطالبيين: ص23. نهج السعادة: ج7ص121.