ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

تشیع جنازه

آنگاه امام حسن و امام حسین عليه السلام انتهای تابوت را برداشتند و جلوی آن بلند شد در حالی که کسی دیده نمی شد. جلوی تابوت را جبرئیل و میکائیل گرفته بودند و اسرافیل و عده ای از ملائکه نیز همراه آنان بودند که صدای تسبیح و تقدیس شان شنیده می شد.

تابوت حضرت از کنار دیوارها و درخت ها و نخل ها و هر چه که عبور می کرد، همة آنها به احترام حضرت خم می شدند. زنان اهل بیت نیز در حالی که لطمه بر صورت می زدند به دنبال تابوت آمدند، اما امام حسن عليه السلام مانع شد و آنها را به خانه بازگرداند.

تابوت به سمت مسجد سهله رفت و در آنجا شتر حضرت را دیدند که نشسته است. تابوت را بر روی شتر گذاشتند و به سوی نجف حرکت کردند. در طول مسیر تا نجف صدای گریه و همهمه شنیده می شد که نشانة حضور ملائکه در تشییع جنازه بود.